گالری | خودرأییِ!
تمام صفحه

خودرأییِ!

تاریخ
۷شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

تباهیِ یه جامعه از جایی شروع می‌شه که خودرأییِ مسئولین، مشورتِ منتقدین رو خفه می‌کنه.

@fmaroof