گالری | خواب غفلت!
تمام صفحه

خواب غفلت!

تاریخ
۹آذر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

برا بیدار کردن بعضیا از خوابِ غفلت، برنامه‌ی دقیقِ طراحی شده لازمه. عجله نباید کرد.

@fmaroof