گالری | خناق نگیر!
تمام صفحه

خناق نگیر!

تاریخ
۱۲اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خُنّاق نگیر!?

بعضی‌ها دلشون می‌خواد ملّت سکوت و خُنّاق بگیرن…??

#نهی_از_منکر_مسئولین?
?
??
????
? @fmaroof ✅