گالری | خانواده ها سر سفره افطار!
تمام صفحه

خانواده ها سر سفره افطار!

تاریخ
۲۰خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خانواده‌ها سر سفره افطار
بی تلفن همراه
همراه هم در انتظار اذان
از مناره‌ها

+عشق‌آبادی+

? @fmaroof ✅