گالری | حرف بی جهت!
تمام صفحه

حرف بی جهت!

تاریخ
۲اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

گاهی یک نگاهی با محبّت
از هزار حرفِ بی‌جهتْ بهتر است

@fmaroof