گالری | تک خور نباش!
تمام صفحه

تک خور نباش!

تاریخ
۲۰خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

تک‌خورنباش!

سفره‌ی ثواب خودت رو فراهم کردی درست! ولی تک‌خور نباش! دست بقیّه رو هم بگیر و پای سفره بیار!

? @fmaroof ✅