گالری | تزریق خون پاک!
تمام صفحه

تزریق خون پاک!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

«امر به معروف و نهی از منکر» تزریق خونِ پاک در بدنِ جامعه است.

@fmaroof