گالری | تابلو سعادت!
تمام صفحه

تابلو سعادت!

تاریخ
۱۹دی ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نصبِ تابلوِ سعادت و شقاوت، به زور بردنِ مردم به بهشت نیست، امر به معروف و نهی از منکره.

@fmaroof