گالری | بدون خدا کیه!
تمام صفحه

بدون خدا کیه!

تاریخ
۱۸شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

سه تا علمه که از کشاورز تا مهندس و متخصص باید یاد داشته باشن.

بدونه خدا کیه؟
بدونه خدا چرا خلقش کرده؟
بدونه خدا ازش چی می‌خواد؟

@fmaroof