گالری | بدهکاری!
تمام صفحه

بدهکاری!

تاریخ
۲۸مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

تا می‌تونی قرض نگیر!

چون شبش، اندوهه
روزش، خِفّت و خواری

@fmaroof