گالری | بخیل!
تمام صفحه

بخیل!

تاریخ
۲۳مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بخیل ، خزانه دار وارثان خویش است

#امام_علی علیه السلام

میزان الحکمه ج ۱ ص ۵۰۶

.