گالری | با مردم به نیکوترین شیوه به بحث (ومجادله) بپرداز!
تمام صفحه

با مردم به نیکوترین شیوه به بحث (ومجادله) بپرداز!

تاریخ
۲۰فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بحث کردن هم آداب داره
بحث‌های سیاسی توی دید و بازدیدای عید خوبه ولی به شرطی که پای مجادله باز نشه! «عصبانیت» نزنه تو گوش آدم!
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#شیوه_خوشرویی_مدارا
#نوروز