گالری | بار غم واندوه!
تمام صفحه

بار غم واندوه!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

قرض، بارِ غم و اندوهه

خیلی زود پیرت می‌کنه

@fmaroof