گالری | ایمان نجوی
تمام صفحه

ایمان نجوی

تاریخ
۹اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

ایمانِ نجومی

لبخند و دستگیری، دو باله که می‌تونه قلبِ کافر رو هم به پرواز دربیاره…??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#شیوه #خوشرویی
#شیوه #کمک_مالی

?
??
????
? @fmaroof✅