گالری | اهل دنیا!
تمام صفحه

اهل دنیا!

تاریخ
۲۳مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اهل دنیا خوابن، موقعی بیدار می‌شن که مرگ بالا سرشون وایستادس.

@fmaroof