گالری | آزموده را انتخاب کن
تمام صفحه

آزموده را انتخاب کن

تاریخ
۱۲اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

ویژگی انتخاب اصلح…☄

کارگزارانت را پس از آزمایش به کار گیر!
امام علی علیه السلام.??

#سفارش_به_اصلح_امر_به_معروف_است?
?
??
????
? @fmaroof ✅