گالری | آزاد اما مسئول!
تمام صفحه

آزاد اما مسئول!

تاریخ
۱۸اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آزاد امّا مسئول!??

لیبرال‌ها می‌گن انسان آزاده، با امر به معروف و نهی از منکر آزادیش رو خراب نکنید! جوابش…??
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
?
??
????

? @fmaroof ✅
#نقد_لیبرالیسم