گالری | آزادی!
تمام صفحه

آزادی!

تاریخ
۲۶مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

گناهِ هر کسی فقط به خودش ضرر می‌زنه، ولی وقتی آشکارا انجامش داد به همه ضرر می‌زنه.

#امر_به_معروف

@fmaroof