گالری | آبدو لیو چاگی
تمام صفحه

آبدو لیو چاگی

تاریخ
۳اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آبدولیوچاگی!??

تا که گفتم خواهرم آن کاکلت پیداست…
??
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر⚡️
#موانع_امر_نهی #ترس_از_توهین?
?
??
????
? @fmaroof ✅